جملات زیبا

اگر کسی را نداشتی که به او فکر کنی به اسمان بیندیش زیرا درآن کسی هست که به تو می اندیشد.

گذشته دیگر وجود ندارد و آنچه در آینده ی نزدیک است خداست.

 انسان کیست جز موجودی نگران،برخاسته از زمین وآرزومند اختران آسمان.

همیشه خاک گلدونی باش که وقتی سرش به اسمون رسید یادش نره ریشه کجاست.

در آسمان خویش جستجو گر ستاره ای بودیم بی پایان که تحقق بخشیم خواسته هایمان را و یافتیم آنچه را میخواستیم.

کسی که بهشت را بر زمین نیافته است آن را در آسمان نیز نخواهد یافت.

خانه ی خدا نزدیک ماست و تنها اثاث آن ، عشق است....

تو آسمان همیشه از یه ارتفاعی به بعد دیگه هیچ ابری وجود نداره، پس هر وقت آسمون دلت ابری شد با ابرها نجنگ، فقط اوج بگیر... 

کاش آسمان حرف کویر را می فهمید و اشک خود را نثار گونه های خشک کویر میکرد، کاش دلها آنقدر خالص بود که دعاها قبل از پائین آمدن دستها مستجاب میشد، کاش مهتاب با کوچه های تاریک شب آشناتر بود، کاش بهار آنقدر مهربان بود که باغ را به دستان خزان نمی سپرد، کاش مرگ معنای عاطفه را می فهمید...

 


/ 0 نظر / 47 بازدید